Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz jego skutki
1.  Konsument, który zakupił Towar w Sklepie internetowym ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni, od dnia następującego po dniu, w którym Konsument lub wskazana przez Konsumenta osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem.
2.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien powiadomić o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy Adora Concept Sp. z o.o. (telefon: 790 338 330, e-mail: hello@adoraconcept.com) w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. wysyłając je e-mailem). Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia używając (poniższego) wzoru formularza odstąpienia od umowy.
Pobierz formularz zwrotu
Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.

3. Wzór formularza odstąpienia od umowy.
Możesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poprzez przesłanie wypełnionego poniższego formularza. Alternatywnie Konsument może także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej.

– Adresat: Adora Concept Sp. z o.o.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) niepotrzebne skreślić
Prosimy o przesłanie formularza na poniższy adres e-mail: hello@adoraconcept.com
4. Skutki odstąpienia od umowy:
4.1. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy, innego niż oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji odstąpienia od umowy.
4.2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
4.3. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kupujący powinien odesłać zwracany Towar na adres Adora, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli Towar został odesłany przed jego upływem.
4.4. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
5. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Sprzedawca nie przyjmuje osobiście zwrotów w siedzibie Firmy. Zwroty prosimy by były wysyłane za pośrednictwem kuriera bądź Poczty Polskiej. Zaleca się by Kupujący zachował numer nadawczy, niezbędny do śledzenia przesyłki.

Reklamacje
1.  Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
2. Podstawą rozpoznania reklamacji jest: paragon, faktura VAT, mailowe potwierdzenie zamówienia lub inny dowód uiszczenia płatności (np. bankowe potwierdzenia przelewu lub wyciąg obciążenia karty kredytowej)
3.  W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
4. Adora Concept Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego, będącego Konsumentem, reklamacji poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia o ile zgłosił zażądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona.
5. Adora Concept Sp. z o.o. w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
6. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Kupującego, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru, dowód zakupu, o którym mowa w pkt 2 powyżej oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym.
7. Jeżeli w wyniku uznania przez Adora Concept Sp. z o.o. reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Adora Concept Sp. z o.o. niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru.
8.  W sytuacji, gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany, Adora Concept Sp. z o.o. wezwie Kupującego na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Adora Concept Sp. z o.o. będzie uprawniona do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru, w wysokości 1 zł, naliczanej za każdy dzień przechowania.

Pobierz formularz reklamacyjny
Prosimy o przesłanie formularza drogą elektroniczną na adres: e-mail: hello@adoraconcept.com
Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.